Corona Survey

Privacy

Privacy verklaring

Het Emma Kinderziekenhuis respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website www.corona-survey.nl en spant zich in om strikt conform de van toepassing zijnde privacyregelgeving te handelen. Het Emma Kinderziekenhuis stelt gebruikergegevens niet zonder toestemming vooraf ter beschikking aan derden, behalve indien zij daar wettelijk of krachtens gerechtelijke uitspraak toe gehouden mocht zijn. Gebruikergegevens worden alleen intern gebruikt door onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis die dat functioneel nodig hebben in het kader van het onderzoek over ‘Hoe gaat het met kinderen en jongeren in Nederland tijdens de maatregelen omtrent het Corona virus’.

Wijziging van deze kennisgeving

Het EKZ behoudt zich het recht voor deze voorwaarden zonder nadere kennisgeving te wijzigen.

AMC bewaartermijn

In diverse bronnen worden verschillende bewaartermijnen genoemd voor onderzoeksgegevens uit mensgebonden onderzoek. In de GCP richtlijn wordt een bewaartermijn van tenminste 5 jaar genoemd. In de gewijzigde Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is de termijn gesteld op 15 jaar. In het AMC is gekozen voor een verplichte bewaartermijn van 15 jaar voor alle onderzoeksgegevens van afgerond mensgebonden onderzoek waarvoor een METC-goedkeuring is vereist. Voor het onderzoek over ‘Hoe gaat het met kinderen en jongeren in Nederland tijdens de maatregelen omtrent het Corona virus’ wordt deze bewaartermijn aangehouden.

Nog vragen?

Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met info@hetklikt.nu.